Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Super User

Super User

Sunday, 26 May 2013 01:40

Department of Chemistry

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
English Ι XHΥ058 The Programme of Studies includes a one semester course on the English language. The goals of the course are the following: Acquisition of a Level B2 vocabulary, A short revision of Grammar, Acquisition of basic writing skills [Sentence/clause distinction, Types of clauses, Paragraph Writing (Topic Sentence, Unity, Coherence-Cohesion, Linking Devices),Argumentative Essays]
At the beginning of the semester, all students take a placement test. Students attaining a score corresponding to Level B2 and beyond are exempted from the course. Students can sit for the placement test only once.
Students who qualify for the course successfully complete it, if their exam mark is at least 5.
B2 3 4 h/week
English ΙΙ XHΥ068 The course English Language II runs for a single semester and its main objective is to familiarize students with some introductory terminology encountered in Chemistry, namely: Classification of Matter (Elements, Compounds and Mixtures), States of Matter (Solids, Liquids and Gases), Physical Changes, Chemical Changes and Properties of Matter, Dalton’s Atomic Theory, Ions, Chemical Reactions and Equations, Chemical Bonds, Acids and Bases, Solutions
In addition, students are instructed: In the principles of naming ionic and molecular compounds, In the principles of naming monoatomic and polyatomic Ions, How the various lab instruments are called, How to describe the colours and different kinds of texture of materials and substances
Finally, students are offered some preliminary knowledge on how to write academic/technical text, e.g. how to write definition, classification, process, cause and effect paragraphs, how to describe an experiment etc.
C1 3 4 h/week
Sunday, 26 May 2013 01:40

Department of Physics

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
English Ι (Terminology) 45 The course “Foreign Language” is a compulsory course. The course runs for one semester and its main objective is to familiarize students with the basic terminology encountered in the most important fields in Physics, namely: Mechanics-Kinematics, Forms of Energy, Thermodynamics, Electric Current – Circuits – Electromagnetism-Batteries,  Electronics – Transistors,  Wave-Particle Duality Phenomena – Light,  Sound Waves,  Nuclear Physics, Quantum Physics.
Additionally students are taught how tense use, noun phrases and passive voice are customized in Academic English. Finally, they are offered some ground knowledge of Technical and Academic Writing, namely the writing of: Definition paragraphs, Classification paragraphs, Cause-effect paragraphs, Process-description paragraphs, Paraphrases, Paragraphs describing graphs and statistical data.
Students having a C2 level of knowledge of ASEP (e.g. Proficiency certificate in English) may be exempted, if they wish, from the examination of the course receiving a grade of seven (7). These students should register for the course and then submit an application to the Secretariat attaching a certified copy of the corresponding certificate. Students who wish to improve the aforementioned grade may participate in the examination of the course during the exam periods of the academic year for which the course has been included in the registration form.
C1 4 4 h/week
ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά ΙΙ Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά ΙΙΙ (Ορολογία) Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά VΙ (Ορολογία) Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Sunday, 26 May 2013 01:40

Department of Philology

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά ΙΙ Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά ΙΙΙ (Ορολογία) Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά VΙ (Ορολογία) Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
English Ι (Ορολογία) MYY101 The Programme of Studies includes a one semester course on the English language. The goals of the course are the following: Acquisition of a Level B2 vocabulary, A short revision of Grammar, Acquisition of basic writing skills (Sentence/clause distinction, Types of clauses, Paragraph Writing, Topic Sentence, Unity, Coherence-Cohesion, Linking Devices, Argumentative Essays)
At the beginning of the semester, all students take a placement test. Students attaining a score corresponding to Level B2 and beyond are exempted from the course. Students can sit for the placement test only once.
Students who qualify for the course successfully complete it, if their exam mark is at least 5.
B2 2 2 h/week
English ΙΙ (Ορολογία) MYY201 The aim of the course in the second semester is students’ familiarization with computing terminology. The student is deemed to have successfully completed the course if the mark in the exams is at least five (5). C1 2 2 h/week
ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Preparatory Course in English ETY108 The Programme of Studies includes a one semester course on the English language. The goals of the course are the following: Acquisition of a Level B2 vocabulary, A short revision of Grammar, Acquisition of basic writing skills (Sentence/clause distinction, Types of clauses, Paragraph Writing) Topic Sentence, Unity,  Coherence-Cohesion, Linking Devices, Argumentative Essays.
At the beginning of the semester, all students take a placement test. Students attaining a score corresponding to Level B2 and beyond are exempted from the course. Students can sit for the placement test only once.
Students who qualify for the course successfully complete it, if their exam mark is at least 5.
B2 4 3 h/week
English Technical Terminology  ΕΤΥ407 The course “English Technical Terminology” is a compulsory course. The course runs for a single semester and its main objective is to familiarize students with the basic terminology encountered in texts related to the Materials Science. More specifically, the terminology in the following thematic areas is examined: Metals and Ceramics, Glasses and Polymers, Composite Materials and Semi-conductors, The structure of Atom, Chemical Bonds (Ionic, Covalent and Metallic), Crystalline Structure (Seven Systems and Fourteen Lattices), Metal Ceramic and Polymer Structures, Tensile Test, Compression Test, Elastic and Plastic Deformation
Additionally students are taught how tense use, noun phrases and passive voice are customized in Academic English. Finally, they are offered some ground knowledge of Technical and Academic Writing, namely the writing of: Definition paragraphs, Classification paragraphs, Cause-effect paragraphs, Process-description paragraphs, Paraphrases, Paragraphs describing graphs and statistical data
 C1  4  3 h/week
ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
English Ι ETY113 The goals of the courses are the following: Acquisition of a Level B1 vocabulary,  A short revision of Grammar,  Acquisition of basic writing skills (Sentence/clause distinction, Types of clauses, Paragraph Writing), Topic Sentence,  Unity, Coherence-Cohesion, Linking Devices (Argumentative Essays, Descriptive Essays, Narration, Letters)
Students who qualify for the course successfully complete it, if their exam mark is at least 5.
B1 2 2 h/week
English ΙΙ ETY213 The goals of the courses are the following: Acquisition of a Level B2 vocabulary, A short revision of Grammar, Acquisition of basic writing skills (Sentence/clause distinction, Types of clauses, Paragraph Writing), Topic Sentence, Unity, Coherence-Cohesion, Linking Devices (Argumentative Essays, Descriptive Essays, Narration, Letters)
Students who qualify for the course successfully complete it, if their exam mark is at least 5.
B2 2 2 h/week
English ΙΙΙ (Terminology) ETY311 During the second year, students are instructed in the printmaking terminology with emphasis on the relief and intaglio methods, in the painting terminology with emphasis on watercolours, tempera, oil painting, acrylics, encaustic and frescoes and finally they are instructed in the sculpturing terminology. C1 2 2 h/week
English VΙ (Terminology) ETY411 During the second year, students are instructed in the printmaking terminology with emphasis on the relief and intaglio methods, in the painting terminology with emphasis on watercolours, tempera, oil painting, acrylics, encaustic and frescoes and finally they are instructed in the sculpturing terminology. C1 2 2 h/week
Sunday, 26 May 2013 01:40

Department of Pre-School Education

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
English I  ------- Course Content: Structures and grammatical phenomena of the English language (e.g. Tense system: Simple Present, Present Progressive, Simple Future, ‘be going to’, Simple Past, Past Progressive, Simple Present Perfect, Present Perfect Progressive, Plurals, Countable & Uncountable Nouns, Adjectives, Adverbs, the Infinitive & the Gerund, Modal Verbs, Prepositions, Idiomatic English, Phrasal verbs, Word formation), taught in the context of texts of increasing difficulty and a variety of topics (e.g. Daily Life, Communication, Literature, Crime, Office Work, Traveling, Habits, Invcentions, Fashion, Friendship, Environment etc.), as well as exercises focusing on reading comprehension, writing (e.g. informal letter, letter of complaint, letter of advice, short story, letter of invitation, letter of apology), listening comprehension (e.g. listening for specific information, listening and note-taking, listening and identifying) and speaking (discussion, talking about advantages and disadvantages, likes and dislikes, describing pictures, responding to visuals, role play–jobinterview, giving advice). A1 3 3 h/week
English II  --------- Course Content Structures and grammatical phenomena of the English language (Past Perfect Simple & Progressive, Future Perfect Simple & Progressive, Conditionals, Emphatic structures, Passive Voice, Direct & Reported Speech, Question tags, Causative, Relative clauses, Clauses of result, reason, purpose, time, Participles, Conjunctions, Prepositions, Idiomatic English, Phrasal Verbs, Word formation) taught in the context of texts of increasing difficulty and a variety of topics (e.g. Law, Human Rights, Health, Money, News, Language, Family, Learning, Leisure, Advertising, Science etc.) and exercises focusing on reading comprehension, writing (e.g. articles, essay composition, short story, letter giving information, letter of application), listening comprehension (e.g. listening for specific information, listening and note-taking, listening and labeling, listening and identifying, listening for key words) and speaking (discussion, talking about advantages anddisadvantages, pair work– giving instructions, describing/comparing photos, pair work–decision making, responding to visuals, pair work–problem solving, giving advice). A1 3 3 h/week
English Texts & Terminology on early Childhood Education I NY116a Course Content: Texts on topics deriving from the disciplines related to Early Childhood Education, such as Pedagogy, Sociology, Linguistics, Psychology and Educational Organization (Modules: “10 Signs of a Preschool”, Teaching and Learning”, “L1 and the LAD”, “The Nature or Nurture Problem”, “Personal Learning Styles”, “Western Education Systems”, “Social Benefits of Extended Families”, “Understanding Young Children: Constructivism, Egocentrism”, “Teaching to the Whole Child”) accompanied with exercises focusing on academic study skills, such as reading comprehension, text scanning & skimming, text summarization, academic writing, information citing, lecture comprehension and note-taking, text translation and academic discussion.  C1 4 3 h/week
English Texts & Terminology on early Childhood Education II NY612a Course Content: Texts with topics deriving from disciplines related to Early Childhood Education, such as Psychology, Sociology, Preschool Pedagogy, Science Education, Intercultural Education, Information & Communication Technology in Education and Special Education (Modules: Developmentally Appropriate Practice,
Developmental Stages, Cross-cultural Communication, Family Responsibility, Special Education, Basic Research Techniques, Ingredients for Quality Childcare, Access to Education, Benefits of Play in Children, Standards for Preschool Mathematics, ICT in Preschool, Purpose of Education) accompanied with exercises focusing on academic study skills, such as reading comprehension, text scanning & skimming, text summarization, academic writing, research assignment planning, compilation of bibliographies, library and internet use for research purposes, diagram/chart interpretation and reference, academic discussion comprehension, note-taking and text translation.
C1 4 3 h/week
ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
English - Intermediate ΙΙ DEE070 The field of study of Sociology and Psychology, The Psychology of Education, Child Development Theories, State and Private Schooling, Streaming and Setting, Group work, Cognitive and Social Development in Adolescence, Interpersonal relationships, Life in Society, Types of Family, Socialization, Modelling, The power of the Group, Essential Teaching skills, Teaching Green in the Middle years  B2 3 6 h/week
English - Proficiency (English for Academic purposes) DEE074 The Philosophy of Education, The Freedom of the Schoolchild, Bullying, Theories of Maslow and Rogers, Gender roles in Children’s books and the Media,Gender and Language, Language sexism, Media and Society, Universals of Nonverbal communication, Assessing Intelligence, The Terman study, Giftedness, Gender and IQ, Nature vs Nurture, Assessment, Assessment activities, Tips across the Curriculum, Teaching Green, Sustainability C1 3 6 h/week
Sunday, 26 May 2013 01:40

Department of Economics

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
English for Microeconomics and Macroeconomics Description The course provides an introduction to the English basic terminology, language structures and concepts in Microeconomics and Macroeconomics using authentic texts and relevant audiovisual material. Some of the main thematic units covered include: factors of production, demand and supply, consumer’s behavior, production, unemployment, inflation, GDP, trade, quantitative methods, business cycles, taxation, etc.
Furthermore, students develop and practice skills related to academic speaking and writing, i.e. paragraph writing, nominalization, formal electronic correspondence, emphasis, passive voice, graph description, etc.
C1 4 4h/week
Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ Description Βασική ορολογία, γλωσσικές δομές και έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας στην Αγγλική γλώσσα μέσα από κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: συντελεστές παραγωγής, ζήτηση και προσφορά, ελαστικότητα, συμπεριφορά καταναλωτή, παραγωγή, κόστη, οργάνωση αγοράς, κλπ. Παράλληλα, οι φοιτητές εξασκούν και αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν τη γραπτή και ηλεκτρονική εμπορική αλληλογραφία: δομή, παρουσίαση, πληρωμές/παράπονα, παραγγελίες/προσφορές, έκφραση πειστικού λόγου, επίσημη και ‘φιλική’/άτυπη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία με εταιρείες, κλπ. $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Page 1 of 3
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831